Algemene voorwaarden:

 

 

1. Leveringsvoorwaarden

 

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het tijdschrift Food Inspiration Magazine geleverd door Shoot my Food B.V., gevestigd te Ede Vesting aan de Nieuwe Kazernelaan 2 D-42, 6711 JC, Kamer van Koophandel nummer: 091553710000 BTW nummer:  NL8152.00.572.B01. Een abonnement omvat (de levering van) een tijdschrift door Shoot my Food B.V voor de overeengekomen termijn, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat tijdschrift,

1.2 De abonnee wordt geacht bij het aangaan van een abonnement geleverd door Shoot my Food B.V., deze voorwaarden te accepteren. 
1.3 Shoot my Food B.V garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 Shoot My Food B.V. is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.7 Shoot My Food B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
2.2 Kortingsaanbiedingen en eventuele welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen jaar geen abonnement heeft gehad op Food Inspiration Magazine. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.
2.3 Indien van toepassing zal het welkomstgeschenk maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
2.4 De abonnee kan contact opnemen met onze redactie via: redactie@foodinspiration.nl. Indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd. 
2.5 Shoot My Food B.V.  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht
3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a. in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,
b. in het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.
3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van Shoot My Food B.V.  (zie contactgegevens hierboven onder 1.7) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht.
Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per e-mail of post.
3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Shoot My Food B.V.  Klantenservice Nieuwe Kazernelaan 2 D-42, 6711 JC te Ede of te overhandigen. In het geval van het terugzenden van (andere) artikelen, vult de abonnee het ten behoeve van de retourzending ontvangen retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam in op de retoursticker.
Vervolgens stuurt de abonnee het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee, en zijn afhankelijk van het soort product/de soorten producten dat wordt teruggestuurd en worden geraamd op ten hoogste een bedrag van € 25 (in geval van post- of pakketbezorging door PostNL).
3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de goederen hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terugzenden van de goederen hebben ontvangen.

4. Duur en beëindiging van het abonnement
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk drie maanden voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn van Shoot My Food B.V. over deze opzegging moet berichten via 0318-493132 en schriftelijk. 
4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
4.3 De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het tijdschrift abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan redactie@foodinspiration.nl. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg. 
4.4 Bij beëindiging van het tijdschrift abonnement stopt niet automatisch de verzending van de nieuwsbrief aan u. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan redactie@foodinspiration.nl.
4.5 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze redactie via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar automatische incasso en vice versa. De vervolgtermijnen van het abonnement vervolgtermijnen worden via dezelfde betaalwijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen van Food Inspiration Magazine vindt u op de abonnementen pagina van Food Inspiration.

5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Shoot My Food B.V.  gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
5.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 3,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.
5.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
5.5 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

6. Bezorging
6.1 De bezorging van de tijdschriften van Food Inspiration  vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met de redactie.
6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn opgegeven per mail of per post.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
7.1 Shoot My Food B.V.  is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Shoot My Food B.V.  en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
iii) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Shoot My Food B.V.  haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;
iv) relevante aanbiedingen te doen van Shoot My Food B.V. ; en,
v) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).
7.2 Shoot My Food B.V.  respecteert de privacy van haar abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Shoot My Food B.V. .

8. Welkomstgeschenken, artikelen
8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden bij onze redactie. Shoot My Food B.V.  raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via brief of e mail) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan , heeft Shoot My Food B.V.  het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.
8.2 De klant heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de klant bij Shoot My Food B.V.  heeft aangegeven aan Food Inspiration 31 (0)318-493132. dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken .De klant krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. De gegevens vult de abonnee in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de klant het artikel in of met originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De klant heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door Shoot My Food B.V.  is terugontvangen.
8.3 De klant ontvangt altijd een bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de klant daarvan, gemiddeld uiterlijk een maand nadat Shoot My Food B.V.  de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Shoot My Food B.V. de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bij betaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
8.4 Er wordt getracht om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Shoot My Food B.V.  kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.
8.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een indien mogelijk alternatief geschenk en anders automatisch korting.

9. Klachten
9.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Shoot My Food B.V. via de contactgegevens vermeld in artikel 1 van deze voorwaarden. Shoot My Food B.V.  zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.


10. Aansprakelijkheid
10.1 Shoot My Food B.V.  is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Shoot My Food B.V.  is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Shoot My Food B.V. komt. Shoot My Food B.V.  is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Shoot My Food B.V. geleverd artikel, tenzij Shoot My Food B.V.  aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
10.2 Shoot My Food B.V.  is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Shoot My Food B.V.  gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Shoot My Food B.V. , tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Shoot My Food B.V. , maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Shoot My Food B.V.
Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Shoot My Food B.V.  Shoot My Food B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Shoot My Food B.V.  is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Shoot My Food B.V. abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
10.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Shoot My Food B.V.  aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Shoot My Food B.V. en abonnee.
10.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
 

 

 

 


11. Overige bepalingen
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands en Belgisch recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
11.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 15 februari 2016. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Leveringsvoorwaarden.